Chào Mừng đến Trang Mạng Cử Tri trong Quân Đội và ở Hải Ngoại của Quận Harris

Chúng tôi rất vui mừng về quá trình sắp xếp hợp lý của chúng tôi để phục vụ Các Cử Tri trong Quân Đội và ở Hải Ngoại của chúng ta. Hiện nay quý vị có thể nộp đơn cho lá phiếu của quý vị, theo dõi quá trình của lá đơn của quý vị và theo dõi luôn quá trình lá phiếu của quý vị. Hiện nay quý vị có luôn cơ hội để nhận lá phiếu của quý vị bằng e-mail, in lá phiếu ra, bầu phiếu và gửi lại qua đường bưu điện.

Tất nhiên sự lựa chọn để nhận lá phiếu bằng thư của quý vị vẫn có sẵn và bao gồm luôn các tính năng theo dõi mới khác. Mục tiêu của chúng tôi là bảo đảm cho mọi cử tri hội đủ điều kiện đều nhận được lá phiếu của họ một cách kịp thời để họ có thể thực hiện quyền bỏ phiếu của mình. Xin vui lòng cho chúng tôi biết làm thế nào để chúng tôi có thể tiếp tục hỗ trợ cho quý vị.

Kính,

Harris County Elections Administrator's Office