Vui lòng cung cấp một số thông tin ban đầu.

Văn Phòng Nha Hành Chánh Quận Harris vui lòng cung cấp cho Nhân Viên Quân Lực, Vợ Chồng hoặc Người Phụ Thuộc của Quân Nhân, và các Công Dân Sống Ở Nước Ngoài hội đủ điều kiện được khả năng để hoàn tất một Bưu Thiếp Liên Bang (FPCA) trực tuyến thông qua trang mạng này. Đơn FPCA có hiệu lực trong một năm và dùng như một đơn ghi danh và yêu cầu một lá phiếu bầu khiếm diện.

Để dùng thông tin từ một lá đơn trước đó, xin hoàn tất các thông tin dưới đây với cùng một địa chỉ e-mail mà quý vị đã dùng trong đơn trước. Nếu quý vị cần phải dùng một địa chỉ e-mail khác thì quý vị phải nhập nó ở đây và bắt đầu điền lại một đơn mới.

Cho một đơn mới thì khuyến khích dùng một tài khoản e-mail mới.   Nếu quý vị không có dự định cung cấp một địa chỉ e-mail, xin vui lòng bấm vào đây.Số
Tháng/Ngày/Năm
mm/dd/yyyy