Để truy cập vào tình trạng của đơn xin hay lá phiếu của quý vị, xin vui lòng cung cấp các thông tin sau:

Điền họ và ngày sinh của quý vị.

Số
Tháng/Ngày/Năm
mm/dd/yyyy

Chọn một trong những điều sau đây mà quý vị đã cung cấp trên lá đơn FPCA của quý vị và điền vào thông tin.